foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Statut


STATUT CARITAS ARCHIDIECEZJI
SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ

Mając na uwadze Boże przykazanie miłości zobowiązujące wszystkich do służby bliźniemu, a więc aby:
– praktycznie realizować naukę Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim,
– krzewić czynną miłość bliźniego,
– włączyć się w ogólnokościelną działalność charytatywną,
– współpracować z wszystkimi organizacjami i instytucjami, niosącymi czynną pomoc potrzebującym ludziom oraz osobami dobrej woli.
Arcybiskup, w oparciu o ustalone dla polskich diecezji przepisy, ustala status prawny kościelnej działalności charytatywnej w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w sposób następujący:

ROZDZIAŁ I

Struktura, nazwa, charakter prawny

§ 1. Instytucjonalną działalność charytatywną w Archidiecezji realizuje CARITAS
ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ, zwana dalej CARITAS ARCHIDIECEZJI.
§ 2. CARITAS ARCHIDIECEZJI powołuje ARCYBISKUP.
§ 3. CARITAS ARCHIDIECEZJI posiada kościelną osobowość prawną.
§ 4. CARITAS ARCHIDIECEZJI ma prawo posiadania, nabywania, zbywania i zarządzania swym majątkiem ruchomym i nieruchomym jak również występowania przed władzami państwowymi, sądami i osobami trzecimi dla obrony i reprezentacji swych praw.
§ 5. Siedzibą CARITAS ARCHIDIECEZJI jest miasto Szczecin.

ROZDZIAŁ II

Cele, zadania i środki działania CARITAS ARCHIDIECEZJI

§ 6. Podstawowym celem CARITAS ARCHIDIECEZJI jest bezpośrednia i pośrednia działalność charytatywna, jednocześnie koordynowanie i kierowanie całą kościelną akcją charytatywną na terenie Archidiecezji a także reprezentowanie jej na zewnątrz, współpraca z niekościelnymi instytucjami i formami pomocy wzajemnej.
§ 7. Ustalone przez Arcybiskupa zadania CARITAS ARCHIDIECEZJI wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego bez względu na wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę czy przekonania polityczne. CARITAS spełnia swoje podstawowe zadania zabezpieczenia potrzeb bliźniego szczególnie przez:
a/ krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,
b/ niesienie pomocy rodzinom wielodzietnym i samotnie wychowującym dzieci,
c/ organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci ze środowisk zubożonych i patologicznych,
d/ organizowanie dożywiania rodzin ubogich i wielodzietnych, osób samotnych i bezdomnych,
e/ formowanie ideowe i praktyczne pracowników charytatywnych,
f/ opracowywanie programów działalności charytatywnej w Archidiecezji w oparciu o wskazania Arcybiskupa oraz rozeznanie potrzeb terenu,
g/ jednoczenie, koordynowanie, doskonalenie i kontrolę działalności wszelkich placówek kościelnej akcji charytatywnej na terenie Archidiecezji,
h/ samodzielne prowadzenie lub uczestniczenie w ogólnokrajowych akcjach wchodzących w zakres charytatywnej działalności Kościoła jak np.: Tygodnia Miłosierdzia, Dni Chorych oraz podtrzymywanie i szerzenie tradycyjnych uroczystości charytatywnych jak np. Wigilia ubogich i samotnych, Opłatek, Święcone itp., organizowanie pomocy dla poszkodowanych w kataklizmach w kraju i za granicą,
i/ organizowanie własnych ogniw terenowych,
j/ utrzymanie łączności i współpracy z CARITAS innych diecezji w Polsce oraz z CARITAS POLSKA,
k/ współdziałanie z działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną przez organy i organizacje państwowe, społeczne organizacje wyznaniowe i inne,
l/występowanie w imieniu kościelnej akcji charytatywnej wobec lokalnych władz państwowych, organizacji samorządowych, społecznych i innych instytucji,
ł/ zarządzanie placówkami opiekuńczymi CARITAS.
§ 8. CARITAS realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a/ urządzanie nabożeństw, organizowanie praktyk religijnych jak: dni skupienia, rekolekcje, dni społeczne, jałmużny, dary ołtarza oraz powoływanie wszystkich wiernych do czynnej służby bliźniemu,
b/ organizowanie odczytów, zjazdów, kursów, bibliotek, czytelni, poradnictwa różnego typu,
c/ organizowanie systematycznego kształcenia pracowników i działaczy charytatywnych,
d/ wydawanie biuletynu, wytycznych i innych materiałów instruktażowo-szkoleniowych,
e/ prowadzenie stałych akcji finansowych dla powiększenia środków materialnych na cele charytatywne m.in. przez zakładanie i prowadzenie instytucji działalności gospodarczej /jednostki te winny stanowić komórki wyodrębnione organizacyjnie/,
f/ prowadzenie różnego rodzaju placówek opieki tak zamkniętej jak i otwartej w zależności od potrzeb terenowych,
g/ organizowanie własnych placówek działalności gospodarczej, dających pracę i zarobek potrzebującym /szczególnie osobom niepełnosprawnym/ a przeznaczającym dochody na cele charytatywne,
h/ organizowanie imprez dochodowych, zbiórek itp. celem przysporzenia środków na kościelną działalność charytatywną,
i/ współpraca z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się pomocą i opieką.

III

Stosunek władzy kościelnej do CARITAS

§ 9. Arcybiskup jako najwyższa władza:
a/ powołuje do życia CARITAS zgodnie t niniejszym statutem i nadaje jej osobowość prawną,
b/ rozwiązuje CARITAS jak i też jej organa terenowe /Okręgi, Zespoły, Koła/,
c/ mianuje i odwołuje dyrektora CARITAS i członków zarządu CARITAS,
d/ mianuje i odwołuje dyrektora Okręgu CARITAS i zatwierdza zarząd,
e/ wyznacza i odwołuje asystentów kościelnych przy ogniwach CARITAS,
f/ zatwierdza programy i plany pracy CARITAS, sprawozdania roczne, a także wydaje decyzje stosownie do § 6 oraz w sprawach objętych § 10 p. 3 /c/.
§ 10. Asystent kościelny mianowany przy ogniwach CARITAS:
a/ informuje Arcybiskupa o stanie i działalności ogniwa,
b/ bierze udział w zebraniach terenowych ogniw CARITAS /por. § 6 p. 7/,
c/ posiada prawo zawieszającego sprzeciwu w sprawach dotyczących zagrożenia wiary i moralności, oraz uchwał sprzecznych z przepisami Prawa Kanonicznego i Statutu oraz niezgodnych ze wskazaniami Arcybiskupa. W sprawach organizacyjnych asystent kościelny posiada głos doradczy.

ROZDZIAŁ IV

Zarząd Caritas

§ 11. Zarząd CARITAS mianowany jest przez Arcybiskupa.
1. Członkami Zarządu są:
a/ dyrektor
b/ zastępca dyrektora
c/ sekretarz
d/ członkowie, których liczbę określa Arcybiskup.
2. Konsultorami Zarządu są:
a/ diecezjalni duszpasterze rodzin
b/ diecezjalni duszpasterze osób niepełnosprawnych /chorych niewidomych, głuchoniemych, oligofreników itp./
c/ diecezjalny duszpasterz więziennictwa
d/ delegaci wybrani na spotkaniu kierowników kościelnych placówek opiekuńczych,
e/ dwaj delegaci wybrani na spotkaniu przedstawicieli Okręgów CARITAS,
f/ osoby powołane przez Arcybiskupa – w miarę potrzeby,
§ 12. Zarząd kieruje pracą CARITAS i odpowiada za swoją działalność przed Arcybiskupem, któremu składa sprawozdanie.
§ 13. Do zakresu kolegialnego działania Zarządu należy:
a/ opracowywanie planu działalności CARITAS wymienionej w § 6 i § 7, opracowanie preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań i bilansów ogniw terenowych i placówek opiekuńczych prowadzonych przez CARITAS /zwanych dalej Placówkami/
b/ ustalanie wytycznych i instrukcji dla ogniw terenowych i Placówek,
c/ powoływanie, tworzenie i likwidacja oraz kontrola terenowych Placówek,
d/ przyjmowanie i zwalnianie pracowników Biura, Zarządu, ogniw terenowych a także kierowników Placówek,
e/ gospodarowanie funduszami i majątkiem CARITAS w granicach określonych budżetem,
f/ organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej,
g/ podejmowanie decyzji w sprawach rozporządzania majątkiem CARITAS oraz przejmowanie darowizn, spadków, zapisów, ofiar itp., jednakże na rozporządzanie prawami od nieruchomości niezbędna jest zgoda Arcybiskupa.
§ 14. Do zadań dyrektora należy:
a/ przewodniczenie Zarządowi,
b/ reprezentowanie CARITAS na zewnątrz,
c/ podejmowanie samodzielnie w imieniu Zarządu decyzji w sprawach bieżących, z czego jednak musi zdawać mu sprawę,
d/ informowanie na bieżąco Arcybiskupa o działalności CARITAS archidiecezjalnej.
§ 15. Raz na rok, w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego, Komisja Rewizyjna wyznaczona przez Arcybiskupa dokonuje kontroli majątku, ksiąg i gospodarki finansowej CARITAS i składa sprawozdania Arcybiskupowi.

ROZDZIAŁ V

Okręgi CARITAS

§ 16. Okręg CARITAS obejmuje swoją działalnością zasadniczo dekanatu, chyba, że Arcybiskup postanowi inaczej.
§ 17. Zarząd Okręgu CARITAS mianowany jest przez Arcybiskupa.
1/ Do Zarządu należy:
a/ przewodniczący, którym jest dziekan lub proboszcz z dekanatu,
b/ jego zastępca,
c/ sekretarz,
d/ członkowie, których liczbę określi Arcybiskup.
2/ Zarząd jest wspomagany w działalności przez Dekanalną Radę Caritas, do której wchodzi jeden delegat każdego Zespołu parafialnego.
§ 18. Zadaniem Zarządu Okręgu jest:
a/ ustalanie kierunków działania na terenie dekanatu w myśl zarządzeń Arcybiskupa i Zarządu CARITAS,
b/ kontrola pracy Parafialnych Zespołów CARITAS na terenie dekanatu,
c/ koordynacja międzyparafialnych akcji charytatywnych,
d/ formacja duchowa i fachowa członków Parafialnych Zespołów CARITAS,
e/ pomoc i współdziałanie z placówkami opiekuńczymi, znajdującymi się na terenie Okręgu, a także współdziałanie z placówkami działalności gospodarczej,
f/ współpraca na terenie lokalnym z innymi organizacjami społecznymi o charakterze opiekuńczym.
§ 19. Do Zarządu Okręgu oraz jego Przewodniczącego stosuje się odpowiednio postanowienia § 12, § 13 oraz § 14.

ROZDZIAŁ VI

Parafialny Zespół CARITAS

§ 20. Podstawową jednostką CARITAS jest Parafialny Zespół CARITAS, zwany dalej Zespołem.
§ 21. Sposób powołania Zespołu, jego zadania i działalność opisana jest w ''Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski o Pracy Charytatywnej w Parafiach'' z roku 1986 /por. L.dz. K-335-17/.
§ 22. W ramach Zespołu mogą powstawać Sekcje /por. nr 11 w/w ''Instrukcji''/.
§ 23. Powstałe na terenie parafii Placówki /por. § 13/, są własnością bądź CARITAS, bądź też danej parafii jako osoby prawnej.

ROZDZIAŁ VII

Koła Środowiskowe CARITAS

§ 24. Dla zaspokojenia potrzeb charytatywnych niektórych grup środowiskowych /np. młodzieży akademickiej/ mogą być utworzone Koła Środowiskowe CARITAS, zwane dalej Kołem.
§ 25. Powstanie Koła musi być zatwierdzone przez Arcybiskupa.
§ 26. Koło pracuje na podobnych zasadach jak Zespół, z uwzględnieniem swojej specyfiki.
§ 27. Koło należy do Okręgu, na którego terenie znajduje się jego siedziba.

ROZDZIAŁ VIII

Majątek i fundusze

§ 28. Na fundusze CARITAS składają się:
a/ ofiary pieniężne i w naturze, pochodzące od osób prywatnych, firm i z funduszów kościelnych,
b/ dochody z imprez i zbiórek,
c/ zapisy, darowizny, spadki itp.,
d/ odpłatności za usługi,
e/ subwencje i dotacje pochodzące od krajowych lub zagranicznych instytucji państwowych, samorządowych, społecznych i osób prywatnych,
f/ dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz z działalności gospodarczej własnych instytucji.
§ 29. Archidiecezja, dekanaty, parafie nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za zobowiązania CARITAS Archidiecezji i ich ogniw.
§ 30. W razie likwidacji CARITAS Archidiecezji , majątek jej jako własność kościelna przechodzi do wyłącznej dyspozycji Arcybiskupa.

ROZDZIAŁ IX

Symbole, Święto patronalne

§ 31. Świętem patronalnym CARITAS ARCHIDIECEZJI jest liturgiczny dzień ku czci Miłosierdzia Bożego.
§ 32. CARITAS ARCHIDIECEZJI, tak jak wszystkie kościelne instytucje charytatywne, posiadają prawo i używają nazwy prawnie zastrzeżonej ''CARITAS'' oraz z potrójnymi promieniami falistymi wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami Krzyża oraz literami białymi: ''CARITAS'', wpisanymi w stylizowanej formie symbolu serca.
§ 33. CARITAS ARCHIDIECEZJI używa pieczęci podłużnej i okrągłej. Pieczęć podłużna zawiera nazwę statutową, siedzibę i adres siedziby. Pieczęć okrągła zawiera w środku symbol Caritas /§ 32/ oraz napis w otoku: ''CARITAS ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ''.
§ 34. CARITAS ARCHIDIECEZJI ma obowiązek wykorzystywać wszelkie dostępne środki prawne dla uzyskania i zachowania ochrony prawnie zastrzeżonej dla nazwy i symbolu Caritas kościelnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju. Należy także prawnie reagować w przypadku naruszenia tej prawnie zastrzeżonej nazwy i symbolu przez stowarzyszenia charytatywne katolików i inne instytucje nawet charytatywne, ale nie kościelne.

Niniejszy Status CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

zatwierdzam

+ Marian Przykucki
Arcybiskup Metropolita
Szczecińsko-Kamieński

Szczecin, 20.05.1998 r.

Msze Święte

Kościół Parafialny

Mostkowo

Niedziela: 8.00,12.30

W tygodniu:19.00

sobota 8.00

Kościół Strąpie 

Niedziela:11.00

Kościół Dzikowo

Niedziela:10.00

Kaplica Jedlice

Niedziela: 9.00

 

Módl Się Za Nami

 

Kuria Szczecin

 


Seminarium Duchowne

 

Dziekanat Lipiany

 

OSP MOSTKOWO


Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk